logotype

Spoľahlivosť

LogoS

Riešenie úloh aposteriórnej a apriórnej spoľahlivosti

 

 


 

APOSTERIÓRNA A APRIÓRNA SPOĽAHLIVOSŤ

  • modely skúšok spoľahlivosti: výpočty ukazovateľov bezporuchovosti objektov a prvkov na základe zberu údajov z prevádzky, teoretické modely  bezporuchovosti, využitie ukazovateľov bezporuchovosti pre návrh riešení v oblasti údržby, pohotovosti, bezpečnosti, udržiava teľnosti a opraviteľnosti objektov. 
  • semináre a školenia o spoľahlivosti: základné pojmy spoľahlivosti, spoľahlivosť opraviteľných a neopraviteľných objektov, modely skúšok spoľahlivosti, teoretické modely diskrétnych a spojitých náhodných veličín, atď.
  • apriórna spoľahlivosť: riešenie bezpečnosti, spoľahlivosti, rizika objektov a systémov metódami apriórnej spoľahlivosti FMEA, FMCA, FTA, RBD a RCFA. Riešenie úloh so softwarovou podporou.
  • semináre a školenia o apriórnej spoľahlivosti: základné princípy jednotlivých metód apriórnej spoľahlivosti, postupy a riešenia, využitie návrhov riešení v oblasti údržby, pohotovosti, bezpečnosti, rizika, udržiava teľnosti a opraviteľnosti objektov a systémov.
2024  Maintenance   globbers joomla templates